ЉУБЉЕНОМ СВЕШТЕНСТВУ, МОНАШТВУ И ВЕРНИМА БОГОМЧУВАНЕ ЕПАРХИЈЕ ИСТОЧНОАМЕРИЧКЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ – TO OUR BELOVED CLERGY, MONASTICS AND FAITHFUL OF THE GOD-PROTECTED DIOCESE OF EASTERN AMERICA OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH

ПРЕДМЕТ: Упутства поводом плана ”Отварање Америке”
Будући да Сједињене Америчке Државе настављају да се суочавају са нечувеном
глобалном пандемијом COVID-19, остајемо током ове кризе и даље потпуно
посвећени пружању архипастирских упутстава и испуњавању Наших дужности
пружања безбедности за све вас, љубљено свештенство, монаштво и верни народе,
а кроз вас и заједницама у којима боравимо, поштујући притом правила наше
Православне вере, као и власти ове земље у којој живимо.
Као што вам је познато, председник Трамп обелоданио је план ”Отварање Америке”,
који се састоји од три корака, а израђен је у сарадњи са стручњацима за јавно
здравље. Поменути кораци помоћи ће државним и локалним званичницима приликом
отварања економијâ, враћања грађана на посао, отварања богослужбених места, док
настављају да штите људске животе. План је могуће видети на:
https://www.whitehouse.gov/openingamerica/

Како бисмо олакшали поновно отварање наших цркава, парохијских сала и
манастира, Сабор православних канонских епископа у Сједињеним Америчким
Државама, издао је, под данашњим датумом, заједничку изјаву (у прилогу), под називом:
”Паси јагњад моја”:

http://www.assemblyofbishops.org/news/2020/covid19-reopening

Још важније, поменути документ узео је у обзир правна ограничења широм грађанских
јурисдикција, као и препоруке стручњака за јавно здравље које се тичу отварања
наших цркава, како би се верни могли вратити богослужењима и, уколико у овом
тренутку буде дозвољено, ограниченим друштвеним активностима. Следећи линк
пружиће вам ажуриране и релевантне информације уношењем поштанског
броја на ком се парохија налази:
https://script.google.com/a/macros/easterndiocese.org/s/AKfycbzDwz2l3VDJXt8P11wgI1

WfmANjgnQr6KgwNCrThG5Buz5tpLE/exec

Пре отварања било које цркве или евентуално црквене сале, будући да ће се услови
разликовати од парохије до парохије, неопходно је извршити консултације са
Архијерејским намесником, или директно са надлежним архијерејем. Веома је важно
да верни за сада похађају само своје локалне парохије, како би се избегла регресија.
Сво свештенство и црквено особље дужно је пратити раније одређене превентивне
мере прописане пре забране окупљања Нашим актом Е. бр. 167 од 13 марта 2020:

Напослетку, важно је знати да ће отварање наших цркава, манастира и црквених сала,
али и ”отварање” нашег заједничког живота, то јест, наших заједница, бити могуће
само уз помоћ сталне и усрдне молитве! Стога, неопходно је да литургијске прозбе,
прослеђене у Нашем акту Е. бр. 169 од 14. марта 2020., без изузетка и до даљњега
у целој Епархији источноамеричкој остану уметнуте у прописане јектеније током свих
божанствених Служби:

Ова упутства истаћи на свим црквеним интернет страницама и разделити преко
друштвених мрежа и парохијских именика, путем имејла или другачије.
Са архипастирским благословом и очинском љубављу,

+Иринеј

Епископ источноамерички

RE: Guidelines for “Opening Up America Again”
As the United States of America continues to face this globally unprecedented COVID-19
pandemic, we remain fully committed to providing Archpastoral guidance throughout this
crisis and fulfilling our duty to ensure the safety of all of you, our cherished clergy, monastics
and faithful, and through you the communities in which we abide, while fully respecting the
precepts of our Orthodox Christian Faith and the governance of this land in which we live.
As is known to you, President Trump has unveiled Guidelines for “Opening Up America
Again”, a three-phased approach, which is based on the advice of public health experts.
These steps are intended to assist state and local officials when reopening their economies,
getting people back to work, and opening houses of worship, while continuing to protect our
lives. The same may be accessed at:

https://www.whitehouse.gov/openingamerica/

For our considerations in helping facilitate the reopening of our churches, parish centers
and monasteries, The Assembly of Canonical Orthodox Bishops in the United States of
America has issued, as of this day and date, a common statement (attached), titled “Feed My
Lambs”:

http://www.assemblyofbishops.org/news/2020/covid19-reopening

Importantly, this document has taken into consideration all of the diverse legal restrictions
among varying civil jurisdictions and recommendations from public health
experts concerning the reopening of our churches, in order for the faithful to return to
liturgical services and, as permissible at this time, limited social functions. The following
link will provide you with constantly updated, pertinent information to assist in
facilitating the same by typing in your local parish zip code:
https://script.google.com/a/macros/easterndiocese.org/s/AKfycbzDwz2l3VDJXt8P11wgI1

WfmANjgnQr6KgwNCrThG5Buz5tpLE/exec

Prior to reopening any of our parish churches or, eventually, social centers, as conditions
will vary from parish to parish, you must consult with your Dean, and/or directly with your
Bishop. As such, it will be critically important for our faithful, at this time, to attend only their
home parish to avoid regression. All clergy and church staff must follow the applicable,
preventive measures set out, before church attendance was restricted, in our Act E. No. 167
of March 13, 2020:

Finally, and most importantly, the reopening of our churches, monasteries and social
centers, and in many ways, the reopening of our life in common i.e., our communities, will
be possible only through constant and fervent prayer! Therefore, it is imperative that, without
exception, the Liturgical Petitions, which have been set out in our Act E. No. 169 of March
14, 2020, remain integrated in the appropriate litanies of all Divine Services, until further
notice, throughout the Eastern American Diocese:

These directives are to be posted on all church websites and distributed through all social
media and parish mailings, electronic, or otherwise.
With Archpastoral blessings and Paternal love,

Bishop of Eastern America

+Irinej