ПОПИС СТАНОВНИШТВА У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА – UNITED STATES CENSUS 2020

ВЕРНОМ НАРОДУ БОГОМЧУВАНЕ
ЕПАРХИЈЕ ИСТОЧНОАМЕРИЧКЕ
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ


ПРЕДМЕТ: ПОПИС СТАНОВНИШТВА У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА 2020. Г.


Драга браћо и сестре,
Верна чада Епархије источноамеричке
Наше Најсветије Српске Православне Цркве,
Овим Вас све поново позивамо да се, уколико то нисте до сада учинили,
одазовете Попису становништва у САД-у 2020. године путем следећег линка:
https://my2020census.gov. Рок за регистрацију је продужен до 31. октобра 2020.
године.
Сваких 10 година се у Сједињеним Америчким Државама врши Попис становиштва
на ком се бележе и скупљају подаци свих особа на територији поменуте земље, а
које припадају различитим верским и етничким групама. На последњем попису
пре тачно једну деценију, избројано је 178.000 православних Срба, за шта
сматрамо да је далеко мањи број у односу на то колико нас овде заиста и има.
Да бисмо сачували наш идентитет, нашу веру, културу и обичаје, морамо се чврсто
држати наше српске православне заједнице, показати и приказати реално бројно
стање српског становништва. Што је већи број регистрованих, то су за њих и већа
права.
Помозите нам да стекнемо наша права у Конгресу, како би се наш глас могао чути
и утицати на округе у којима живимо. Омогућите вашој деци и њиховој деци боље
образовање, бољи живот и услове живота у окрузима и државама у којима живимо.
Од броја популације зависи и подела федералног и државног буџета који се
распоређује етничким заједницама према подацима о становништву и додељује
школама, јавним установама, болницама и користи за побољшање
инфраструктуре. Резултати са пописа становништва играју пресудну улогу у
доношењу одлука о расподели средстава и фондова које додељује америчка
влада свим заједницама и етничким групама. Зато је важно да прикажемо колико
нас укупно има, и покажемо да српски живаљ заслужује једнака мањинска права
као и остале етничке заједнице у Америци.
Стога, у Нашој очинској бризи за целокупни српски православни живаљ како у
подручној Нам, богомспасаваној Епархији источноамерчкој, тако и у Сједињеним
Америчким Државама, апелујемо на све вас да испуните формулар и изјасните се
као Срби. Не пропустите ову прилику која се јавља једном у десет година.
Ко? – Од пресудне је важности да наведете сваког члана домаћинства без обзира
на старосну доб и статус пребивања у Америци (деца, бебе, баке, деке,
држављани, недржављани) и да у поље о пореклу за сваког члана породице
словима упишете „Serbian“.
Пример:

Како? – Формулар ће Вам стићи поштом, путем email адресе или позивом на
телефон.
Када? – Попис ће се обављати до 31. октобра 2020. године.
Учтиво вас молимо да одвојите неколико минута и испуните формулар, и изјасните
се као Срби, сведочећи тиме ваше, и присуство вашег домаћинства у Америци, и
помажући српској заједници да се развије и стекне место које јој припада.
С Архијерејским благословом,

+Иринеј

ЕПИСКОП ИСТОЧНОАМЕРИЧКИ

TO ALL FAITHFUL OF THE
DIOCESE OF EASTERN AMERICA
OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH
SUBJECT: UNITED STATES CENSUS 2020


Dear brothers and sisters,
Faithful children of the Diocese of Eastern America
and our Most Holy Serbian Orthodox Church,
We kindly remind You, once again, if you have not yet responded to the 2020 U.S.
Census, you can do so at the following link https://my2020census.gov/. The deadline
to respond to the census has been extended to October 31, 2020.
Every 10 years, a population census is conducted in America that records and collects
data from all persons in the United States belonging to different religious and ethnic
groups. In the last census exactly one decade ago, there were 178,000 Serbs, which
we think is a far smaller number than we really are here. In order to preserve our
identities, our religion, culture and customs, we must adhere to our Serbian community
and show how many of us are here and to show the real number of the Serb population
because the more we are, the greater our rights in this country where we reside.
Help us gain rights in Congress, make our voice heard and influence the districts we live
in. Provide your children and their children with better education, better and better living
conditions in the districts and states in which we reside. The distribution of the federal and
state budget, which is allocated to communities according to population data and allocated
to schools, public institutions, hospitals and benefits for infrastructure improvement, also
depends on the population. Census results play a crucial role in the US government’s
allocation of funds and funds to all communities and ethnic groups. That is why it is
important to show how many of us are there and to show that the Serbian community
deserves the same minority rights as other ethnic communities in America.
Therefore, in our paternal concern, we appeal to all our people in the Diocese of Eastern
America to fill out a form and declare themselves Serbs, and as such on behalf of all of us
in the United States of America. Do not miss this opportunity that occurs once every ten
years.
Who? – It is crucial that you list each household member regardless of age and residence
status in America (children, babies, grandmothers, blankets, citizens, non-citizens) and
enter „Serbian“ in the origin field for each family member.

How? – The form will be sent to you by mail, email or phone call.
When? – The deadline to respond to the census has been extended to October 31,
2020.
We kindly ask you to take a few minutes to complete the form and declare yourself a Serb,
thus witnessing your presence and the presence of all your household in America and
helping the Serbian community to develop and get the place that belongs to it.
With Archpastoral blessings,

+Irinej

BISHOP OF EASTERN AMERICA